Tattvarta Sutra – õige usu omandamine

Tattvarta Sutra – õige usu omandamine

Tattvarta Sutra on kogumik Jainismi põhitõdedest, mis kätkeb endas vaimsusele omaseid teemasid, nt karma, kosmoloogia, eetika, maavälised olendid, vabanemine jne. Jainism on üks vanim India religioon ja filosoofiakoolkond. Kui esimene värss määratles ära õndsa inimese kolm tegumoodi, siis järgmised värsid avavad süvitsi iga märksõna tähenduse.

tannisargādadhigamādvā || 1.3 ||

See sutra defineerib viisid, kuidas saavutada ja omandada õige usk. Õige usk (samyagdarśana) saavutatakse intuitsiooni (svabhāva) või teiste juhendamise (adhigama) abiga. Nisarga ehk intuitsioon tähendab enesele omast (svabhāva), sisemist saavutamist ilma välise abita (svabhāva ja nisarga on antud kontekstis samatähenduslikud sõnad). Adhigama seevastu on intuitsiooni vastand, miski, mis eeldab välist juhendamist õige usu omandamisel. Mõlemad on põhjused, kuid vormiliselt on intuitsioon sisemine teadmisobjektide teadvustamine ja adhigama on väline, teiste juhendamisel teadmisobjektide teadvustamine. Niisiis saab õige usk saab tuleneda kas intuitsiooni või teiste juhendamise tulemusena. Teadmisobjektid on Universumi üheksa ainest, milleks Vaiśeṣika koolkonna kohaselt on: pṛthvī (maa), ap (vesi), tejas (tuli), vāyu (õhk), ākāśa (eeter), kāla (aeg), dik (ruum), ātman (mina) ja manas (vaim).  Esimesed viis ainest nimetatakse bhūtas, sest neid ainesed on eriomadustega, mis teevad võimalikuks nende meeleliseks tajumiseks. Viimased neli on ainesed, mis asuvad väljaspool meeltetaju.

Meil on olemas kaks metoodikat, kuidas õiget usku omandada, st intuitsiooni abil ehk loomulikust seisundist ja olemisest tulenev või teiste juhendamisel ja õpetamisel tulenev. Mõlemad meetodid, olles erinevad, jagavad mitmeid sarnasusi. Seesmised sarnasused ja protsessid, mis mõlemal juhul toimuvad, on õiget usku hägustava karma asendumine õiget usku soodustava karmaga, mida nimetatakse sisemiseks põhjuseks (kṣayopaśama), st:

  1. upaśama, st aega mööda vale usku soodustavate karmade hääbumine, mille tulemina saabub õndsus ja rahu.
  2. kṣaya, st hävitus, mille käigus elimineeritakse vale usku soosivad karmad täielikult.

Kui inimeses esineb sisemine põhjus (kṣayopaśama), siis õige usk sünnib kas ise, intuitsiooni abil läbi olemise, mida nimetatakse nisargaja samyagdarśana või siis teiste juhendamisel omandatud teadmised ainestest, hingedest ja mittehingedest ja seda nimetatakse adhigamaja samyagdarśana. 

Mis on õiget usku hägustav karma? Usku hägustav karma on üks kaheksast erilisest kammitsast, mis hoiavad hinge samsaaras. Need on uskumused, mis peidavad ja varjavad hinge tõelist olemist ja teadmist. Eksisteerib kolme sorti usku hägustavat karmat:

  1. Täielikult vale usk
  2. Vale usk segatuna õige usuga
  3. Õige usk, mille hulgas on tilk valet usku

Õige usu saavutamine on etapiline protsess, mil plekid eemalduvad järk-järgult.

Sutra 6.13 selgitab usku hägustava karma teket.

kevaliśrutasaṃghadharmadevāvarṇavādo darśanamohasya || 6.13 ||

Leides vigu Kõiksuses, pühakirjades, askeetluses, dharmas ja jumalikes olendites tekitame usku hägustavate karmade sissevoo.

Peamine sõnum siin on – usalda oma intuitsiooni, sest sel hetkel Kõiksus kõneleb sinuga.